• 1.K čemu je vzájemné hodnocení?

  Vzájemné hodnocení představuje aplikaci v ISu implementující pedagogický proces hodnocení, kdy se studenti hodnotí mezi sebou navzájem. V anglické literatuře je tento pojem znám pod termínem „peer assessment“ nebo méně přesně „peer review“.

  Základní rozdíl mezi výše zmíněnými termíny spočívá ve volbě tzv. hodnotitelů, tedy osob odpovědných za posouzení předkládaného díla či práce a vypracování posudku. Zatímco při procesu „peer assessment“ je typické, že odevzdávající i hodnotitelé jsou studenti a často pochází ze stejné množiny osob, tak v případě „peer review“ jsou hodnotitelé pečlivě vybíráni z řad odborníků dané oblasti s cílem kvalifikovaného a nestranného přezkoumání předložené vědecké práce při zajištění vysoké míry relevance. Základní mechanismus sběru i distribuce úkolů a výsledků je pro oba případy užití totožný. V dalším textu se budeme zabývat pouze vzájemným hodnocením studentů.

  Jelikož bývají hodnotitelé též studenti, kteří se svému oboru teprve učí, tak kvalita jejich hodnocení nemusí být vysoká a může značně oscilovat. Je proto krajně vhodné, aby vyučující výsledky před jejich využitím k reálným závěrům, např. k hodnocení výsledků zkoušek, alespoň zběžně zkontroloval.

 • 2.Proč vzájemné hodnocení ve výuce používat?

  Existuje řada důvodů, proč do výuky vzájemné hodnocení studentů zařadit. Následující seznam uvádí alespoň některé z nich:

  • Vyučující snadno získá větší množství posouzení libovolného množství prací, neboť se zvyšujícím počtem studentů se zvyšuje i počet hodnotitelů.
  • Hodnotiteli mohou být i studenti úplně jiného předmětu, např. z vyššího ročníku, kteří se tak mohou sami připravovat na pedagogickou dráhu.
  • Aplikace za hodnotitele dovoluje specifikovat i jednotlivé osoby, takže vyučující může skrze ní rozdělit opravování úkolů mezi své doktorské studenty či kolegy.
  • Pokud studenti hodnotí jiné studenty, aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Tvorba kvalitního posudku přirozeně vyžaduje kvalitní znalost dané oblasti, což je může přivést k dalšímu vzdělávání. Zpracovávají-li více prací svých kolegů, mají možnost nahlédnout do myšlení řady studentů, kteří vypracovávali stejné či obdobné zadání.
  • Při vypracovávání posudků studenti rozvíjí své kritické myšlení, schopnost objektivního pohledu na cizí práci a tvorbu konstruktivní kritiky.
  • Studenti získávají zpětnou vazbu nejen od vyučujícího, autority, ale i od kolegů – jejich kritiku mohou studenti přijmout snadněji.

 • 3.Kde vzájemné hodnocení v ISu najdu?

  Vzájemné hodnocení je předmětová aplikace, tj. je navázaná na konkrétní předmět či předměty. Vyučující najde potřebné odkazy v agendě Učitel, v rozcestníku Záznamníku učitele.

  Student má své odkazy v agendě Student, záložka Výuka. Osoba, která je hodnotitelem a současně není studentem ani učitelem, najde odkaz na titulní straně IS MU v sekci E-learning.

 • 4.Jak založím vzájemné hodnocení?

  Postup založení vzájemného hodnocení je rozdělen do pěti kroků:

  1. Vyplnění základních údajů jako je název, popis, nastavení zasílání informačních e-mailů, specifikace zveřejnění identity studentů (odevzdávajících), hodnotitelů apod.
  2. Založení nové či výběr z existujících odevzdáváren. V případě zakládání nových je třeba nastavit datum, do kdy studenti smí své práce vkládat. Za odevzdávající jsou považování pouze ti studenti, kteří do vybraných odevzdáváren vložili alespoň jeden soubor.
  3. Výběr hodnotitelů. V nejjednodušším případě stačí zapnout režim „Odevzdávající jsou hodnotiteli“. Alternativně lze specifikovat hodnotitele coby studenty předmětů či seminárních skupin, příp. individálně dle učo. Nabízí se pouze ty předměty, na které má vyučující právo. Při časném zakládání vzájemného hodnocení, kdy studenti ještě nejsou známi, by nebylo možné identitu hodnotitelů určit. IS si zapamatuje pouze nastavení a reálné osoby vyhodnotí až v okamžiku distribuce úkolů hodnotitelům.

   Odevzdá-li jeden student více souborů (i do více odevzdáváren), hodnotitel je bude mít k dispozici všechny od daného studenta. Jinak řečeno, hodnotitelům jsou „přiřazováni“ odevzdávající, nikoli jednotlivé soubory – to kvůli zachování příp. kontextu.

  4. Nastavení atributů hodnocení. Učitel musí specifikovat začátek a konec hodnocení a kolikrát má být jeden odevzdávající hodnocen, příp. kolik prací má jeden hodnotitel zpracovat. Nastavení musí být reálná, při nesmyslném požadavku distribuce selže. V tomto kroku lze též nastavit pozdější datum zveřejnění výsledků studentům než ukončení hodnocení. Jsou-li výsledky propisovány do poznámkových bloků, bude jejich zveřejnění studentům též reflektovat toto datum.

  5. Tvorba hodnotícího formuláře. Vyučující má k dispozici pokročilý WYSIWYG (neform. zkratka „co vidíš, to dostaneš“) editor hodnotícího formuláře. Může specifikovat řadu otázek, kterými pak hodnotitele vede při tvorbě jeho posudku. K dispozici jsou otázky s jednou či více možnými odpověďmi, volným textem, hodnocení známkami a bodovým hodnocením. U každé otázky může určit, zda se její hodnota uloží po poznámkového bloku studentovi.

 • 5.Mohu využít dříve založené nebo uzavřené odevzdávárny?

  Ano, při zakládání vzájemného hodnocení lze vytvořit jednu či více nových odevzdáváren nebo využít již stávajících. Při zakládání nových odevzdáváren aplikace zajistí konzistentní a korektní nastavení data ukončení, do kdy mohou své práce studenti odevzdávat. Při užití stávajících si musí korektní nastavení zkontrolovat vyučující sám, neboť různí studenti mohou mít časovou hranici nastavenu různě. Užitím již uzavřených a pracemi naplněných odevzdáváren tento problém odpadá, je však vhodné zrušit možnost „Upozornit odevzdávající“ (e-mailem) v prvním kroku zakládání vzájemného hodnocení, neboť studenti své práce již odevzdali. IS tuto volbu deaktivovat automaticky nemůže, neboť vzájemné hodnocení může zahrnovat jak již uzavřené, tak i otevřené či teprve zakládané odevzdávárny.

 • 6.Jak se studenti dozví svá hodnocení?

  Po zveřejnění výsledků je najdou jak v aplikaci vzájemného hodnocení, tak v poznámkových blocích, pokud vyučující propis nastavil.

 • 7.Kdo může studentské práce hodnotit?

  Téměř kdokoli, kdo je v ISu aktivní a je přihlášen. Proto vstup pro hodnotitele vede i z titulní strany mimo studentské či učitelské agendy.

 • 8.Mohu si jako učitel prohlédnout, jak hodnotitelé hodnotili?

  Ano, jako učitel máte právo zvolit libovolného hodnotitele a v režimu „pouze pro čtení“ se podívat, jak jednotlivé odevzdávající hodnotil. Můžete též zvolit identitu odevzdávajícího a podívat se, jaká hodnocení od hodnotitelů obdržel. Oba pohledy nabízí stejná data, ale jsou jinak seskupena. V obou případech vyučující identitu hodnotitelů i odevzdávajících vidí, a to bez ohledu na nastavení vzájemného hodnocení.

  Měnit hodnocení za hodnotitele vyučující nemůže. Jsou-li však výsledky exportovány do poznámkových bloků, např. za účelem výpočtu průměru a závěrečné klasifikace, tak ty upravovat může.

 • 9.Mohu zveřejněné vzájemné hodnocení zrušit?

  Ano, a to volbou „Smazat“ v rozcestníku vzájemného hodnocení. Po datu konce hodnocení již ale zrušit nelze.

 • 10.Mohu nezveřejnit výsledky vzájemného hodnocení studentům?

  Nikoli. Po ukončení hodnocení vzájemné hodnocení již nelze zrušit. Zveřejnění výsledků studentům lze pouze dočasně odložit.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ambisis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.