• 1.Co je Vzájemné hodnocení?

  Vzájemné hodnocení je aplikace, ve které se studenti hodnotí mezi sebou navzájem. Tento princip se v anglickojazyčné literatuře označuje jako „peer assessment“.

  Narozdíl od známějšího „peer review“, kdy jsou hodnotitelé vybíráni z řad odborníků na danou oblast, aby předloženou vědeckou práci kvalifikovaně a nestranně zhodnotili, jsou v případě vzájemného hodnocení hodnotitelé vybíráni dle uvážení vyučujícího, a to typicky z řad studentů. Odevzdávající i hodnotitelé tak často pocházejí ze stejné skupiny osob.

  Při hodnocení prací vašich kolegů získáváte možnost nahlédnout do způsobu uvažování spolužáků nad zadaným úkolem, čímž vám mohou poskytnout inspiraci k novému náhledu na probírané téma nebo k jeho hlubšímu porozumění. Buďte proto solidární a snažte se poskytovat kvalitní a konstruktivní zpětnou vazbu i v případě slovního komentáře. Mějte na zřeteli, že poskytnutí nepromyšleného (a neodůvodněného) pochvalného nebo kritického hodnocení vás nikam neposune a nepomůže ani vašim kolegům. Pečlivě dodržujte instrukce vyučujícího.

 • 2.Jak se dozvím o vzájemném hodnocení v předmětu a jakou v něm mám roli?

  O účasti ve vzájemném hodnocení studenty informuje typicky vyučující, podobně jako u ostatních aktivit v předmětu. Pokud je to nastaveno, tak aplikace posílá odevzdávajícím či hodnotitelům e-maily o jejich roli ve vzájemném hodnocení. Součástí informačních e-mailů jsou všechny relevantní informace vztahující se k danému hodnocení.

  Všechna vzájemná hodnocení, která jsou vám určena v daném semestru, lze nalézt přes:

  Informační systém Student Výuka Vzájemné hodnocení

  1 Odkaz na aplikaci z agendy Student.

  Vzájemné hodnocení se zobrazuje různě podle toho, jakou má osoba v konkrétním hodnocení roli.

  Odevzdávajícím je student předmětu či seminární skupiny s právem vkládat do alespoň jedné odevzdávárny, která je ke vzájemnému hodnocení připojena. Pokud odevzdávající včas vloží alespoň jeden soubor do alespoň jedné napojené odevzdávárny, takto odevzdaný soubor (nebo soubory) se zařadí do distribuce a následně je přidělen hodnotiteli. Pokud jsou odevzdávající rozřazeni do skupin, tak stačí, když alespoň jeden soubor včas odevzdá alespoň jeden člen skupiny, protože se předpokládá, že jde o soubor vypracovaný za celou skupinu.

  Hodnotitelem může být student předmětu, seminární skupiny nebo osoba specifikovaná učem. Při distribuci se hodnotitelům přiřadí odevzdávající, jejichž soubory ohodnotí prostřednictvím hodnoticího formuláře. Jsou-li hodnotitelé z řad studentů rozřazeni do skupin, k jednomu odevzdávajícímu budou mít vždy jeden hodnoticí formulář pro celou skupinu. I v tomto případě stačí, když hodnocení zadá jediný člen, protože se předpokládá, že jde o hodnocení za celou skupinu.

  Hodnotitele, stejně jako odevzdávající, určuje dle vlastního uvážení vyučující, který zároveň určuje, kolik odevzdávajících dostane jeden hodnotitel k hodnocení. Ve zvláštních případech může být odevzdávajícím či hodnotitelem také vyučující předmětu, v němž se vzájemné hodnocení nachází.

 • 3.Co znamená, že je identita odevzdávajícího či hodnotitele skryta?

  Ve vzájemném hodnocení je možné skrýt identitu hodnotitelů i odevzdávajících. Jedná se o tzv. pseudonymitu, která zajistí, že se nikde v aplikaci nezobrazí jméno ani učo hodnotitele nebo odevzdávajícího a odevzdané soubory se přejmenují tak, aby je nešlo spojit s názvem souboru v odevzdávárně. Aplikace Vzájemné hodnocení ale nemaže metadata z odevzdaných souborů ani nekontroluje jejich obsah. Pokud se tedy odevzdávající přímo do své práce podepíše nebo v souboru ponechá metadata (např. autor dokumentu ve Wordu), i přes nastavenou pseudonymitu může hodnotitel ve vzájemném hodnocení identitu odevzdávajícího odhalit.

  1 Informace o (ne)skrytí identity

  Vyučující předmětu znají identitu odevzdávajících a hodnotitelů vždy.

 • 4.Jak se přihlásím ke skupině odevzdávajících nebo hodnotitelů?

  Pokud je nastaveno odesílání e-mailů aplikací, tak vám o nutnosti přihlášení se ke skupině přijde e-mail s přímým odkazem, přes který to budete moci provést.

  Vzájemné hodnocení využívá k rozřazení studentů do skupin předmětové rozpisy témat, které se vždy nachází:

  Informační systém Student [výběr předmětu] Rozpisy

  Daný rozpis se obvykle jmenuje stejně jako vzájemné hodnocení s vyznačením, zda je určen pro odevzdávající nebo hodnotitele.

  Pokud rozpis vytváří vyučující ručně, může se jmenovat jakkoli. Vždy tedy pečlivě dodržujte instrukce vyučujícího.

  Název určitého tématu v rozpisu je zároveň názvem skupiny a ti, kdo jsou k němu přihlášeni, jsou její členové. Členy skupiny, k níž jste přihlášeni, naleznete také v aplikaci

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Odevzdávání/Hodnocení
  po rozkliknutí dlaždice konkrétního vzájemného hodnocení.

  Pokud se máte u některého hodnocení přihlásit ke skupině odevzdávajících nebo hodnotitelů, ale zatím jste tak neučinili, bude se vám dané vzájemné hodnocení zobrazovat jako chybové s výzvou k přihlášení.

  1 Odkaz na přihlášení ke skupině odevzdávajících/hodnotitelů

  Pokud se nestihnete ke skupině odevzdávajících nebo hodnotitelů přihlásit do požadovaného data, tak v dalším průběhu vzájemného hodnocení již nebudete aplikací za odevzdávající či hodnotitele považováni. Vámi odevzdané soubory tedy nebudou přiděleny hodnotitelům a ani vám nebudou přiděleny žádné práce k hodnocení.

  Ke skupině odevzdávajících či hodnotitelů můžete být také přiřazeni náhodně aplikací, ručně vyučujícím nebo přihlášením se k tématu rozpisu, který již v předmětu existoval. Pokud názvy skupin automaticky vytváří aplikace (a nikoli vyučující), tak mohou být ve tvaru Skupina číslo, např. „Skupina 1“, nebo Přídavné jméno zvíře, např. „Šavlozubá medvíďata“.

 • 5.Kam mám odevzdat svůj soubor?

  V aplikaci je u konkrétního vzájemného hodnocení vždy uveden seznam všech odevzdáváren, do kterých máte právo vložit soubor.

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Odevzdání [výběr vzájemného hodnocení] Odevzdávárny

  Po rozkliknutí dlaždice daného vzájemného hodnocení pak stačí pokračovat přes odkaz „Odevzdávárny“. Jestliže vzájemné hodnocení nevidíte, zkontrolujte, zda máte v záhlaví stránky vybráno správné období a studium. Pokud už jste soubor odevzdali, zde jej uvidíte. Pokud jste součástí skupiny odevzdávajících, tak zde uvidíte i seznam všech jejích členů.

  1 Termín odevzdání souborů

  2 Odkaz na odevzdávárnu, kam je soubor potřeba odevzdat

  3 Odevzdaný soubor

  4 Termín zveřejnění výsledků

  5 Instrukce odevzdávajícím

  6 Informace o (ne)skrytí identity

  Kromě toho můžete do odevzdáváren napojených na vzájemné hodnocení vkládat soubory také klasicky přes

  Informační systém Student [výběr předmětu] Odevzdávárny
  Pokud je nastaveno, že mají být odevzdávající o své roli informováni e-mailem z aplikace, tak je jeho součástí i přímý odkaz na odevzdání souboru.

  Pozor

  V případě, že nestihnete odevzdat před zde uvedeným datem začátku hodnocení, tak se váš soubor nebo soubory k hodnotitelům nedostanou, a to ani když je odevzdáte později. Odevzdané soubory musíte do určené odevzdávárny vložit vlastnoručně, nestačí je například poslat vyučujícímu e-mailem. Soubory je také nezbytné odevzdat do určené složky odevzdávárny (nebo do některé z jejích podsložek).

 • 6.Jaké soubory lze k hodnocení odevzdat? Mám za úkol odevzdat audio/video.

  Ke vzájemnému hodnocení lze odevzdat všechny typy souborů, které lze vložit do odevzdávárny ve studijních materiálech předmětu. Jiné omezení aplikace nemá. Hodnotitel nicméně musí být schopný váš soubor otevřít, aby jej mohl ohodnotit. Doporučujeme tedy důsledně dodržovat instrukce vyučujícího ohledně toho, jaké typy souborů je možné pro danou aktivitu odevzdat.

  Při hodnocení videa (nebo zvukové nahrávky) může být použitý formát souboru problematický, pokud nejde přehrát přímo v prohlížeči, případně pokud jej lze přehrát jen na zařízeních s určitým operačním systémem apod. Doporučujeme proto odevzdané video (nebo audio) převést do formátu HTML5, který lze i ve vzájemném hodnocení přehrát přímo v prohlížeči bez nutnosti stahování. Tím zajistíte, že se hodnotitel dostane k obsahu odevzdané nahrávky bez ohledu na operační systém či software, se kterým jste nahrávku vytvářeli. Kromě toho není potřeba řešit nic dalšího.

  Postup pro převod do formátu HTML5 je podrobně popsán v Nápovědě zde. Je vhodné počítat s tím, že převod nemusí proběhnout ihned, ale může nějakou dobu trvat.

 • 7.Kde ohodnotím přidělené práce?

  V aplikaci je u konkrétního vzájemného hodnocení vždy uveden seznam všech odevzdávajících, kteří vám byli přiděleni k hodnocení.

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Hodnocení [výběr vzájemného hodnocení]
  Zde pak stačí rozkliknout dlaždici daného vzájemného hodnocení. Jestliže vzájemné hodnocení nevidíte, zkontrolujte, zda máte v záhlaví stránky vybráno správné období a studium. Pokud jste součástí skupiny hodnotitelů, tak zde uvidíte i seznam jejích členů.

  1 Termín začátku a konce hodnocení

  2 Odkaz na hodnocení přidělených odevzdávajících

  3 Termín zveřejnění výsledků odevzdávajícím

  4 Informace o (ne)skrytí identity

  Je-li nastaveno, že mají být hodnotitelé o své roli informováni e-mailem z aplikace, tak je jeho součástí i přímý odkaz na hodnocení.

 • 8.Jak hodnotit ve skupině?

  V případě, že odevzdané práce hodnotí skupina, je vždy jeden hodnoticí formulář společný pro všechny její členy. K hodnoticímu formuláři mají přístup všichni členové skupiny. Cesta k němu je stejná jako v případě, kdy jsou hodnotiteli jednotlivci:

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Hodnocení [výběr vzájemného hodnocení]
  Práce odevzdávajícího je považována za ohodnocenou, pokud hodnoticí formulář vyplní jeden člen skupiny.

  Pozor

  Hodnoticí formulář nepodporuje souběžné hodnocení vícero osobami. Skupinové hodnocení by mělo být výsledkem společné diskuse všech studentů ve skupině, proto doporučujeme se sejít a hodnotit společně u jednoho počítače nebo využít některou z komunikačních platforem.

  Hodnoticí formulář obsahuje funkci, která zobrazí upozornění, pokud druhý či každý další člen skupiny edituje formulář zároveň se členem, který začal hodnoticí formulář editovat jako první. Účelem tohoto upozornění je zamezit, aby si členové skupiny omylem přepisovali svoji práci.

  1 Upozornění na souběžnou editaci formuláře

  Upozornění se vztahuje k celému formuláři, nutně proto neznamená, že první editující člen skupiny vyplňoval stejnou otázku. Pokud tedy spolu členové skupiny komunikují například přes videokonferenční platformu a je jisté, že nedojde k nežádoucímu přepsání práce jiného člena, může druhý a každý další editující člen svoje změny ve formuláři vynutit. Tuto funkci však doporučujeme využívat velmi obezřetně, přepsání obsahu tímto způsobem je totiž nevratné.

  Jako souběžná editace se vyhodnotí změny ve formuláři od dvou členů skupiny, mezi nimiž uplynulo méně než deset minut. Pokud má tedy více členů skupiny otevřen hodnoticí formulář, ale neprovádí v něm žádné změny, tak se z pohledu aplikace o souběžnou editaci nejedná.

 • 9.Jak zjistím termíny konce odevzdání nebo do kdy hodnotit? Co když to nestihnu?

  Pokud je v aplikaci nastaveno odesílání e-mailů odevzdávajícím nebo hodnotitelům, tak jsou tyto termíny i odkaz na dané vzájemné hodnocení vždy součástí informačního e-mailu. Kromě toho tato data naleznete také kdykoli přímo v aplikaci (po rozkliknutí konkrétního hodnocení) v závislosti na vaší roli:

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Odevzdání

  1 Termín odevzdání souborů

  2 Odkaz na odevzdávárnu, kam je soubor potřeba odevzdat

  3 Odevzdaný soubor

  V případě, že nestihnete odevzdat před zde uvedeným datem začátku hodnocení, tak se váš soubor nebo soubory k hodnotitelům nedostanou, a to ani když je odevzdáte později. Odevzdané soubory musíte do určené odevzdávárny vložit vlastnoručně, nestačí je například poslat vyučujícímu e-mailem. Soubory je také nezbytné odevzdat do určené složky odevzdávárny (nebo do některé z jejích podsložek).

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Hodnocení

  1 Termín začátku a konce hodnocení

  2 Odkaz na hodnocení přidělených odevzdávajících

  V případě, že do data konce hodnocení nestihnete ohodnotit vám přidělené soubory, odevzdávající od vás nedostane zpětnou vazbu a vy jste tak nesplnili aktivitu zadanou vyučujícím.

  Pokud jste vyzváni k přihlášení se ke skupině odevzdávajících nebo hodnotitelů, ale nestihnete to do požadovaného data, tak v dalším průběhu vzájemného hodnocení již nebudete aplikací považováni za odevzdávající či hodnotitele. Vámi odevzdané soubory tedy nebudou přiděleny hodnotitelům a ani vám nebudou přiděleny žádné práce k hodnocení.

  Jestliže zatím neuplynul termín odevzdání nebo do kdy hodnotit, má vyučující možnost tyto termíny posunout. Stejně jako u ostatních aktivit v předmětu nicméně platí, že jejich včasným plněním může vyučující podmínit úspěšné ukončení předmětu. Vyučující tedy nemá povinnost termíny spojené se vzájemným hodnocením na žádost studentů jakkoli měnit.

 • 10.Kde naleznu výsledky vzájemného hodnocení?

  Odevzdávající nalezne hodnocení svého souboru v aplikaci:

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení) Odevzdání [výběr vzájemného hodnocení]

  1 Odkaz na výsledky vzájemného hodnocení

  Zde stačí na zelené dlaždici se vzájemným hodnocením kliknout na odkaz „Výsledky“. Pokud to bylo u vzájemného hodnocení nastaveno, nalezne odevzdávající hodnocení jednotlivých otázek také v poznámkovém bloku.

 • 11.Nemohu najít vzájemné hodnocení.

  Všechna vzájemná hodnocení v daném semestru a studiu naleznete zde:

  Informační systém Student Výuka (Vzájemné hodnocení)
  a to v závislosti na vaší roli u vzájemného hodnocení buď pod odkazem „Odevzdání“, nebo „Hodnocení“.

  Pokud zde vzájemné hodnocení nevidíte, i když byste měli, tak nejprve zkontroluje, že máte v agendě Student vpravo nahoře na stránce vybráno správné studium a období. Dále je potřeba mít vybranou správnou roli.

  Výjimečně může vzájemné hodnocení smazat vyučující. V takovém případě ale aplikace odesílá informační e-maily těm, kdo byli aplikací informováni jako odevzdávající nebo hodnotitelé.

 • 12.Jsem hodnotitel, ale nejsem student předmětu ani jeho vyučující. Kde naleznu vzájemné hodnocení?

  Osoby, které nejsou studenty ani vyučujícími předmětů, v nichž se vzájemné hodnocení nachází, mohou být pomocí uča určeni jako hodnotitelé. V takovém případě se vzájemné hodnocení nachází v

  Informační systém (E-learning) Vzájemné hodnocení [výběr vzájemného hodnocení]

  1 Odkaz na vzájemné hodnocení na úvodní stránce ISu

  Vpravo nahoře na stránce je potřeba mít vybranou správnou fakultu.

  Pokud je v aplikaci nastaveno informování hodnotitelů e-mailem, pak je odkaz na vzájemné hodnocení včetně termínů, do kdy je potřeba ohodnotit, také součástí tohoto e-mailu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ambisis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.