Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Kola přijímacího řízení
 3. Mohu použít papírovou přihlášku?
 4. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 7. Chtěl(a) bych změnit obor
 8. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 9. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů

Formulář přihlášky

1. Postup práce
 • vyberte obor
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte oborové rubriky dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Vytiskněte zjednodušenou přihlášku, podepište ji a spolu s vyplněným formulářem Platební podmínky, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, resp. vysokoškolského diplomu a potvrzením o zaplacení administrativního poplatku zašlete na adresu studijního oddělení nebo příslušného konzultačního střediska BIVŠ.

2. Kola přijímacího řízení

Přijímací řízení je organizováno v několika kolech, postupně pro skupiny přihlášených uchazečů. Zvolte kolo tak, aby do data "uzavření sběru" byl doručen na stud. oddělení doklad o zaplacení manipulačního poplatku i vytištěná Přihláška. Dorazí-li platba a Přihláška včas, škola vaši volbu kola potvrdí - může vás však z kapacitních důvodů přesunout dále (zkontrolujete si v e-přihlášce). Zdrží-li se platba nebo Přihláška, budete převedeni do dalšího kola. V odůvodněných případech můžete požádat o přijetí ke studiu i po uzávěrce posledního kola. V tom případě musíte počítat s tím, že proces vašeho přijetí může zasáhnout do začátku výuky.

V založené přihlášce smíte nadále dělat změny, vyplňovat chybějící rubriky atd. i po datu ukončení sběru. Po převzetí/akceptování přihlášky školou (poté co dorazí vytištěná Přihláška) už další vaše změny jsou pouze navrhované, které musí škola zvlášť odsouhlasit. Navrhněte např. změnu adresy, pokud se přestěhujete.

3. Mohu použít papírovou přihlášku?

K podání přihlášky lze použít i klasický papírový formulář přihlášky na VŠ, který zakoupíte v prodejnách SEVT nebo získáte na naší škole. Prosíme využijte raději elektronickou agendu a vyplňte si svoji elektronickou přihlášku zde -- je koncipována tak, aby ušetřila práci oběma stranám a pro uchazeče je o 200 Kč levnější (400 Kč administrativní poplatek za elektronickou přihlášku, 600 Kč za klasickou papírovou). Pokud vás k volbě papírové přihlášky vede nějaká nejasnost, můžete zkusit položit dotaz na kontaktní adrese.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu zasíláte společně s podepsanou zjednodušenou přihláškou.

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno. Číslo vaší přihlášky je také uvedeno v papírové pozvánce k přijímacím zkouškám, kterou obdrží každý uchazeč poštou nejpozději 3 týdny před konáním přijímací zkoušky.

7. Chtěl(a) bych změnit obor

Založte si novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

8. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Velmi vám doporučujeme uvedení těchto údajů, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

9. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

Studium na VŠ je organizováno následovně: Vysoká škola realizuje studijní programy, které se člení na studijní obory. Některé obory se ještě člení na studijní směry či specializace. Založte si přihlášku výběrem studijního oboru z nabídky. Studijní směry se volí až v průběhu studia.

K platbě

10. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Zaplatit přihlášky. Systém vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

11. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Uvedl jsem špatný variabilní symbol nebo žádný: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Nenastoupím ke studiu, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

12. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 31. 5. Uhradíte-li poplatek 31. 5. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 6. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 6. resp. následující pracovní den po 31. 5. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 6. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 6. Pokud uhradíte 1. 6. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 6.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 31. 5. a 31. 8.). Později přihlášku podat nelze.

Ostatní

13. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů
Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia?

 1. Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např. Fyzika nebo Humanitní studia. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu. V rámci studijního programu může vysoká škola realizovat jeden nebo více studijních oborů.

 2. Studijní obor představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat jeden nebo více oborů. Některá studia jsou koncipována jednooborově, jiná víceoborově (např. dvouoborové kombinace vždy dvou předmětů učitelství). Studijní obory se liší také formou, viz též níže. V rámci jednoho studia (studia jednoho programu) lze za určitých okolností přestupovat mezi obory, tj. měnit svoje studijní zaměření či formu.

 3. Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je většinou tři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (Bc.).

 4. Navazující magisterské studijní programy jsou zaměřené na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou dva roky. Absolventům studia v magisterském studijním programu se na BIVŠ uděluje akademický titul "inženýr" (Ing.).

 5. Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

 6. Distanční forma studia umožňuje studium s využitím informačních prostředků bez pravidelné účasti na vzdělávacích aktivitách.

 7. Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia.